Duben 2014

 

vodem

Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

Duben byl m?scem aprlovm po?as bylo zpo?tku krsn a tepl, ke konci dubna se nm naopak ochladilo. P?esto jsme mohli spoustu ?asu trvit venku, protoe detiv po?as se nm vcelku vyhbalo. Venku jsme pozorovali p?edevm plotice, kter se na na zahrad? v hojnm po?tu vyskytuj. D?ti zaujali tak slimci, motli, v?elky i pavou?ci.

 

ST?J, AUTO HOUK

Jak vichni vme, duben je m?sc bezpe?nosti, a proto jsme si s d?tmi povdali o r?znch dopravnch prost?edcch, kter vyuvme k p?ems?ovn a tak o bezpe?nosti. D?ti samy dob?e v?d?ly, e v aut? mus sed?t v seda?ce a p?ipoutni. Mnoho d?t ji um jezdit na kole, a proto jsme si povdali p?edevm o bezpe?n jzd? na kole. D?ti mus mt p?ilbu i tehdy, kdy jezd jen na koln zahrad?. Seznmili jsme se tak s dopravnmi zna?kami v okol na koli?ky a vme, jak se chovat p?i p?echzen cesty, e si s m?em nehrajeme u silnice a musme dvat pozor, pokud chceme do vozovky vstoupit. D?ti malovaly r?zn dopravn prost?edky, spole?n? ve skupinkch vytv?ely obrzky z okol svho bydlit? s r?znmi cesti?kami a auty, koly, autobusy. Hrli jsme r?zn hry na dopravn prost?edky, na semafor a dal.


VELIKONOCE SVTKY JARA

Velikonoce se letos slavily prv? v dubnu. Hovo?ili jsme o velikono?nch zvycch, navtvili jsme velikono?n vstavu a tak jsme tvo?ili ve skupinkch velikono?n kole, vybarvovali jsme kraslice a pro rodi?e s d?tmi byly p?ipraveny tak velikono?n dlny. D?ti se nau?ily velikono?n bsni?ky a pov?d?li jsme si tak, jak se slav velikonoce t?eba v Anglii.

 


Nae bsni?ky
DUBEN

 

V dubnu se travi?ka

tak p?kn? zelen,

i kdy je mali?k,

pro ns moc znamen.

Rozkvetou kyti?ky,

zavon hj,

pupence, v?tvi?ky,

to je n rj.


Co m d?lat na ?ervenou?

Co m d?lat na ?ervenou,
kdy se kolem auta enou?
Na chodnku klidn? stt,
Do ulice nevbhat!

Co znamen tahle zm?na,
te? je lut rozsvcena?
P?iprav se a pozor dej,
?ekej, nikam neb?hej.

A kdy svt zelen,
co to d?ti znamen?
Mal jako velic,
rychle p?ejdou ulici.

 


Slepi?ka: Jan ?arek

Kropenat slepi?ko,
snes nm zlat vaj?ko.
Zlat vejce? Ach, co s nm?

O zlato j nestojm.
Jak by se mi ze zlata
lhla potom ku?ata?

 

 


Zaje? ?kadlo: Ji? ?ek

My jsme mal uci,
nemme nic na prci.
Trnujeme b?h a skoky,
p?es pa?ezy, p?es potoky.
U?me se kotouly,
nekoukme na bouli.

 

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv