M Morvka je sou?st Z Morvka, kter m svou prvn subjektivitu jako p?sp?vkov organizace obce Morvka. Nachz se v krsnm podhorskm prost?ed Beskyd v centrln ?sti obce s dobrou dopravn dostupnost. Je obklopen p?rodou, lesy, loukami. Do koly je zapsno 55 d?t, p?evn? z obce Morvka, o kter se star ?ty??lenn u?itelsk kolektiv, asistent pedagoga a 2 provozn zam?stnanci. Stravovn d?t zaji?uje koln kuchyn?.

 P1070716skolaCp

 

 

 

 

 

 

 

 

M Morvka je dvout?dn mate?skou kolou s celodennm provozem od 7 do 17 hodin. P?i ums?ovn d?t do t?d je rozhodujc v?k dt?te.

T?da Brou?ci" je z?zena pro d?ti ve v?ku 2 4 roky.

T?da Sk?tci" je z?zena pro d?ti ve v?ku 4(5) 6 (7) let.

V obou t?dch se sname vytvo?it klidnou rodinnou atmosfru, kde se d?ti ct dob?e. Formou individuln integrace za podpory pedagogickho asistenta rovn? vzd?lvme d?ti se specilnmi vzd?lvacmi pot?ebami. 

P?i vhodnm po?as vyuvaj d?ti v dopolednch i odpolednch hodinch prostory zahrady M i Z, kter jsou odd?leny. Nachz se zde cel ?ada hernch prvk?, pskovit?, prolza?ky, zahradn altn, malovac tabule, tenisov kurty, fotbalov h?it?, lesk. V zimnch m?scch vyuvme kope?ek na koln zahrad? nebo vyuvme nedalek kopec v blzkosti arelu koly.

PICT4719     P1070831     PICT4697

M Morvka pracuje podle VP Sv?t kolem ns". Nam clem je umonit d?tem lpe vnmat sv?t v jeho p?irozench souvislostech a zskvat tak reln?j pohled na n?j a aktivn? k n?mu p?istupovat. Sname se rozvjet osobnost dt?te a jeho vzd?lvac potencil s citovm postojem k ostatnm lidem, k ?lov?ku a jeho prci, k rodin?, vlastnmu zdrav, k planet? Zemi.

Chceme, aby dt? na konci jeho p?edkolnho obdob v rozsahu svch osobnch p?edpoklad? zskalo v?ku p?im??enou fyzickou, psychickou i sociln samostatnost, zklady pro zdrav sebev?dom a sebejistotu, schopnost bt samo sebou a zrove? p?izp?sobit se ivotu v sociln komunit?.

Sname se u d?t vybudovat zklady pro celoivotn u?en i pro schopnost jednat v duchu lidskch a etickch hodnot.

 

V mate?sk kole d?tem nabzme aktivity nad rmec b?nho vzd?lvn v M.

 

- tane?n krouek

P1080158

- keramick krouek

IMG 6792

- logopedick p?e

- anglick jazyk

- p?veck krouek

- lya?sk kurs

- plaveck kurs

- pohybov krouek

- akce po?dan Klubem rodi?? (karneval, besdky, drakida apod.)

 

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv