Komplex t?dy Brou?k? je umst?n v p?zem dvoupatrov vily s bezbarirovm p?stupem. Nachz se zde kuchy?ka pro p?pravu jdel, umvrna s WC, kabinet, lona lehtek, klidov mstnost, velk atna, kancel? u?itelek a prostorn herna a t?da.

Kapacita mate?sk koly je 27 d?t ve v?ku 2 4 let. Strava je dodvna z kuchyn? zkladn koly, pitn reim je zajit?n po celou dobu pobytu v mate?sk kole.

Velk t?da je rozd?lena na 2 ?sti. V prvn ?sti jsou umst?ny pracovn stole?ky, kter slou ke stolovn, k vtvarnm a pracovnm ?innostem. Druhou ?st tvo? prostorn herna, kter je vyuvna nejen ke hran, ale tak k pohybovm aktivitm, ?zenm ?innostem i jako odpo?inkov zna. Je zde tak umst?n klavr, kter nm slou k hudebnm chvilkm, CD a MC p?ehrva?, DVD a plazmov televize k poslechu i sledovn pohdek.

D?tsk nbytek je p?izp?soben antropometrickm poadavk?m, je zdravotn? nezvadn a bezpe?n. Hra?ky jsou d?tem p?stupn, materil k ?innostem vtvarnm a pracovnm je ukldn na ur?enm mst? k volnmu pouit. Hra?ky, pom?cky a materil je pr?b?n? obnovovn a dopl?ovn.

K odpo?inku vyuvme prostor herny, kam jsou po ob?d? rozmst?ny postlky. D?ti si samy stelou (v rmci jejich schopnost). Nen nutn, aby dt? spalo. Vedeme d?ti k tomu, aby se nau?ily odpo?vat, relaxovat a nabrat nov sly, p?estoe nesp. Kad den ?teme d?tem pohdku a tak pot mohou poslouchat pohdku z CD nebo pitat si s ply?kem.

atny jsou vybaveny atnmi bloky, kde m kad dt? stl msto ozna?en zna?kou. Zde jsou tak umst?ny nst?nky slouc k vystavovn d?tskch prac a k informovanosti rodi??. Rodi?e pravideln? informujeme o d?n v M prost?ednictvm webovch strnek, naeho ?asopisu Brou?k?v zpravodaj a prost?ednictvm mail?. Velmi d?leit je pro ns tak osobn kontakt s rodi?i a nae vzjemn komunikace. Sname se navzat na rodinnou vchovu, respektovat zvyklosti rodiny.

Vechny vnit?n i venkovn prostory M spl?uj bezpe?nostn a hygienick normy dle platnch p?edpis?.

P?i pobytu venku u?itelky s d?tmi vyuvaj nejen koln zahradu s pskovit?m a prolza?kami, ale tak na vychzkch poznvaj i blzk okol M.

Provoz t?dy je od 7:00 hodin do 17:00 hodin. Od 16 do 17 hodin je provoz M slou?en do t?dy Sk?tk?.

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv