JAC JSME A O CO SE SNAME?

T?da Sk?tci je ur?ena pro star d?ti ve v?ku 4 (5) 6 (7) let. Do t?dy dochz vce ne polovina d?t v poslednm roce p?edkoln dochzky.

Po proveden rekonstrukci b?hem letnch przdnin dolo ke zv?ten prostor M a kapacita M je nyn 28 d?t.

 

Dky tomu, e mezi d?tmi nen vrazn v?kov rozdl, panuj mezi nimi velmi p?kn vztahy. D?ti spolu komunikuj, spolupracuj, navzjem si pomhaj a rad.

P?i hrch p?ichzej s novmi npady, kter poslze realizuj, u? se bt co nejvce samostatn. Mlad d?ti se s d?v?rou obrac na sv star kamardy.

 

D?ti jsou velmi aktivn, s radost se u? novm v?cem a nasvaj nov poznatky.

 

Sname se u?it d?ti formou proitku tak, aby zskvaly nov v?domosti, znalosti a poznatky co nejp?irozen?j cestou.

Chceme, aby d?ti byly schopny s osvojenmi v?domostmi i nadle pracovat a vyuvat je ve svm b?nm ivot?.

 

Vedeme d?ti k tomu, aby se nebly novch situac, zrove? vak, aby si byly v?domy monho nebezpe? a byly schopny v?as reagovat.

 

Tak z d?vodu, aby se d?ti v M ctily jako doma, zapojujeme je do vekerch ?innost nap?. pomoc p?i p?evlkn lehtek, utrn si stol?, spolurozhodovn o rozmst?n nbytku apod. D?ti maj spoluzodpov?dnost za chod M a jsou hrd na ve, co se v M odehrv.

 

P?ejeme si, aby dky naemu veden z d?t vyrostly samostatn, zodpov?dn, p?telsk, pracovit a ?astn osobnosti, radujc se ze ivota a majc chu? se stle u?it n??emu novmu.

 

 

VYBAVEN T?DY A JAK TO U NS CHOD?

 

Nae t?da je vybavena stoly s idlemi, kter respektuj anatomii a vvoj d?tskho t?la.

 

T?da je tvo?ena t?emi mstnostmi - herna s kobercem, lonice a u?ebna se stoly na rukod?ln ?innosti. 

V hern? je vytvo?en koutek pro chlapce, kde je umst?na v?tina stavebnic, n?ad do dlny, auta.

Rovn? mme koutek pro d?v?ata s panenkami, loutkami, zrcadlem, kade?nickmi pot?ebami, ko?rkem a kuchy?ku.

Dal koutky tvo? ?ten?sk koutek s knihovnou a klidn koutek s dome?kem a plyky, kde si d?ti uvaj chvle soukrom.

Vechny hry, jako nap?. Logico, puzzle, mozaiky, provlkac obrzky, manipula?n hry, stoln hry, maj d?ti rovn? k dispozici. Stejn? jako vechny ostatn pom?cky jsou ve t?d? umst?ny tak, aby na n? d?ti doshly a mohly tak samostatn? realizovat sv zm?ry.

Vzdobu t?dy, jejho okol i atny M tvo? prce d?t.

Rodi?e pravideln? informujeme o vech ?innostech a novinkch formou nst?nek, informac na webu, mailovch zprv.

Velmi d?leit je pro ns osobn kontakt s rodi?i a nae vzjemn komunikace. Sname se navzat na rodinnou vchovu, respektovat zvyklosti rodiny.

T?da je vybavena p?ehrva?em CD pro hudebn, tane?n i pohybovou vchovu a televiz a DVD p?ehrva?em.

Dle je ve t?d? klavr a dal hudebn nstroje, kter mohou vyuvat d?ti p?i svch hudebnch chvilkch. Rovn? zde naleznete soustavu t?locvi?nho n?ad pro t?lesnou vchovu.

D?ti maj k dispozici velikou nst?nnou posunovac tabuli a tak men tabuli pro prci na zemi.

Sname se neustle dopl?ovat a obnovovat vybaven t?dy.

D?ti ve t?d? pe?uj o pokojov kv?tiny a o 3 chovn neky, kter krm, krop a m?n jim hlnu.

V M nabzme celou ?adu aktivit pro d?ti, jejich rozpis najdete v poloce krouky.

Pohybov aktivity v?tinou realizujeme v t?locvi?n? Z, kterou mme denn? k dispozici zrove? s vekerm t?locvi?nm n?adm.

Stravovn d?t zaji?uje koln kuchyn? a d?ti dochz do koln jdelny, kde si samy nalvaj polvku a u oknka si vyzvedvaj druh chod. Po ob?d? si po sob? uklid.

Pitn reim je v M zajit?n formou vrnice a vlastnch hrn?k?. D?ti pravideln? pij a samy si dle pot?eby dolvaj ?aj.

Dky proveden rekonstrukci vznikla v na t?d? samostatn mstnost - lonice s barevnou vmalbou a novm kobercem. 

D?ti si samy stelou, v? pyama. Nen nutn, aby dt? spalo.

Vedeme d?ti k tomu, aby se nau?ily odpo?vat, relaxovat a nabrat nov sly, p?estoe nesp. Denn? d?tem p?ed spanm ?teme pohdky, povdme si o tom, co p?es den zaily, co se jim lbilo, co je zaujalo. Zpvme si ukolbavky. Pak d?ti  poslouchaj pohdku ?i relaxa?n hudbu na CD , pitaj si s ply?kem.

Nespav d?ti vstvaj d?ve a my se jim individuln? v?nujeme.

atn prostory se nachzej v blzkosti t?dy, d?ti si dle pot?eby do atny mohou zajt. D?leit vak je, aby d?ti vdy a za kadch okolnost informovaly u?itelku o tom, kam jdou.

P?i vhodnm po?as vyuvme s d?tmi v dopolednch i odpolednch hodinch prostory zahrady M i Z, kter jsou odd?leny. P?i nevhodnm po?as trvme ?as hrami a sportovnm v t?locvi?n?.

Vhodou umst?n t?dy M v budov? Z je fakt, e d?ti si p?ivykaj v?tm prostorm a vudyp?tomnm dosp?lk?m. P?irozen? se pohybuj ve vech prostorch koly, znaj jej zam?stnance, vechna zkout a stereotypy spojen se zkladnm vzd?lvnm. Mnoh aktivity, nap?. p?edstaven, divadla absolvuj spole?n? s d?tmi a pedagogy Z.

Nejsou pak ve stresu z novho prost?ed a novch tv?, co jim velmi usnadn zahjen povinn koln dochzky.

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv