Listopad 2013

vodem


Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

Jak napovd nzev tohoto m?sce, p?li list ji na stromech nezbylo. Pt?ci nm odlet?li na jih a t?m, kte? tady z?stali, se sname sypat do krmtka dobroty, aby i na ja?e z?stali u ns na zahrdce a krsn? nm potom zpvali. Kad den si s d?tmi povdme o ro?nm obdob, kter prv? mme, o nzvu m?sce a pojmenovvme si jednotliv dny v tdnu. Opakovnm si d?ti ve snze zapamatuj.


J A MOJE T?LO

Po v?tinu m?sce listopadu jsme se v?novali naemu t?l?ku. V prvnm tdnu jsme hovo?ili i na hlav?, jak jsou ?sti hlavy, jak a pro? si hlavu musme chrnit. Zkoueli jsme kreslit jednotliv ?sti hlavy i celou hlavu a d?ti ve skupinkch tvo?ily hlavy z paprovch tal?k?. Tak jsme si vyzkoueli, jak by to bylo, kdybychom nic nevid?li, zkoueli jsme r?zn chut?, pokoueli jsme se dorozum?t bez mluven.

Zbytek t?la jsme poznvali v pr?b?hu druhho listopadovho tdne sv t?lo jsme popisovali, povdali jsme si o n?kterch vnit?nch orgnech a ukzali jsme si, kde se nachz, a ?ekli jsme si, k ?emu nm slou. Dozv?d?li jsme se, e v t?le mme tak kosti a u umme sloit lidskou kostru. Jednotliv ?sti t?la jsme se u?ili namalovat, pokoueli jsme se nakrmit kamarda, u?ili jsme se oblkat a svlkat.

T?et tden nesl podnzev U sv t?lo znm d?ti popisovaly rozdly mezi kluky a holkami, kreslily kluky a holky, stav?ly ?lov?ka z magnetick sklda?ky, vyst?ihovaly a lepily ?lov?ka, pokouely se nakreslit sama sebe a hrly r?zn pohybov hry. V tomto tdnu jsme prov??ili sv znalosti.

 


MIK, MIKU, MIKUL

Nastal ?as, kdy ns navtv Mikul se svmi pomocnky and?ly a ?erty. Povdali jsme si, pro? a co Mikul nad?luje d?tem, co zlobivm d?tem nad?l ?ert. U?ili jsme se psni?ky a bsni?ky, kter Mikulovi i ?ert?m p?edneseme a p?edvedeme.

Pomalu ji zima vytahuje drpky a nad?lila nm prvn snh. D?ti m?ly velkou radost a ihned zkouely jezdit na lopatch z naeho malinkho kope?ka a koulovaly se.

 


Nae bsni?ky

?ERTI

Bum, bum, ratata, ?erti bu na vrata.
Bumtarata, bumtarata na ty vrata natotata.
?mraj na n?, ?mraj vce, na?mrali ?mranice.
Cupy dupy cupity, zadupali kopyty.


Toto zebe


Toto zebe, toto zebe,

Kdy padaj vlo?ky z nebe.

Oblknem si rukavice,

Bundy, ly i ?epice.

Vyjdem mezi panelky,

Budem stav?t sn?hulky.

 

PUSA

 

V puse mme jazyk, zoubky

na dobr?tky, na pochoutky.

Pusa slou k mluven,

zpvn a jezen.

 


O?I

 

Nae o?i vechno vid,

tak kdy se n?kdo styd.

Okem shldnu cel sv?t,

mmu, ttu, d?m, i kv?t.

 

NOS

 

Nosk mme na dchn,

a pak tak na smrkn.

Nosem v?n? ?ichme,

kdy po sv?t? b?hme.

 

UI

 

Ui slou k naslouchn,

p?ed v?trem je ?epka chrn.

Poslouchme babi?ku,

kdy nm zpv psni?ku.

 

HLAVA

 

J mm hlavu jako m?,

kulat je kulil?.

O?i, nos, i ui mm,

pusu ?asto pouvm.

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv