vodem

Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

V ?jnu se ji v?tina d?t adaptovala na ivot ve koli?ce a slzi?ek bylo jen mlo. D?ti si zvykly na denn program, kter v mate?sk kole mme rno si hrajeme, pak se p?ivtme, popovdme si, zacvi?me, po sva?ince troinku popracujeme, a pak kdy nm to po?as dovol, jdeme ven. D?ti p?esn? v, co a kdy se bude d?lat a to umo?uje d?tem ctit se bezpe?n?. D?ti pot?ebuj rituly.Barevn podzim

V prvn polovin? m?sce ?jna jsme s d?tmi hovo?ili, jak se m?n na podzim po?as, co se d?je s p?rodou a jak se sprvn? oblkat. D?ti se nau?ily nov bsni?ky a psni?ky o podzimu, um pojmenovat n?kter stromy a jejich plody, v, e se na podzim zbarvuj listy strom? a ty pak opadvaj, dozv?d?ly se, e n?kte? ptci odltaj do teplch krajin a pro?. Kad den si s d?tmi opakujeme, jak mme ro?n obdob, jak je m?sc a kter je den. Dny se neustle m?n, ale e mme podzim a m?sc ?jen si u zapamatovaly vechny d?ti. Protoe jsme se zabvali po?asm na podzim, vyrb?li jsme si draky, kterch na obloze na podzim lt mnoho, a t jsme se nau?ili psni?ku Podzimn vlet, kter prv? o takovm dr?kovi je. Tak jsme obtiskovali listy, d?lali jsme z lstk? straidla, malovali jsme podzimn po?as i podzimn plody.


Zv?tka se chystaj na zimu

Jak se zv?tka chystaj na zimu, o tom jsme s d?tmi p?emleli v druh polovin? ?jna. Nejd?ve jsme si povdali o zv?tkch lesnch, kdo a jak se o n? star, jak jim m?eme pomoci my, kter zv?tka v zim? sp. D?ti si spole?n? vytvo?ily les a r?zn zv?tka nalepily tam, kam pat? veverky na strom, ryby, by, raky, bobry do pot??ku, medv?dy do jeskyn?, liky, vlky, srnky r?zn? do lesa, mravene?ky do mravenit?. V dalm tdnu jsme se zabvali menmi zv?tky hady, bami, jet?rkami a brou?ky. U vme, e hadi sp v puklinch skal a pod kameny v po?tu n?kolika destek kus?, by p?e?kaj zimu na dn? r?znch t?n, jet?rky zalezou pod kameny, aby m?ly v zim? sucho. Brou?ci si najdou r?zn kryty mezi kameny nebo v suchch starch kmenech.

P?ipravovali jsme se tak na Putovn se sv?tlky (vyrb?li jsme lampiny), abychom mohli brou?k?m na jejich posledn cestu p?ed zimou posvtit a rozlou?it se s nimi. Maminky nm p?ipravili psni?ku, kterou jsme pak ve?er brou?k?m zazpvali.

V rmci projektu Spole?n cesta za zdravm jsme si byli tak zajezdit na poncch na Nov jzdrn? na Morvce a kon?k?m jsme p?inesli jabl?ka a mrkvi?ky, ktermi jsme je krmili.Nae bsni?ky

 

JABL?KO

Roste, roste strome?ek,

Na strome?ku kvte?ek.

A kvte?ek odkvete,

Jabl?ko z n?j vyroste.

Pak jabl?ko utrhneme,

Mamince jej doneseme.

 

 

Podzim

Slun?ko se rozlou?ilo,

S kyti?kami, s travi?kou,

Na cestu jim zamvalo

Paprskovou ru?i?kou.

Jd?te vichni honem spt,

Musm podzim p?ivtat.

 

 

kolka

kolka je pro d?ti,

Mal i ty v?t.

V?t jdou s sm?vem,

Mal n?kdy bre?.

Naplakej, mr?ousi,

Ut?i si tv?i?ku,

A msto slzi?ek zpvej si psni?ku.Podzim (Jan Host?)

Zalezli brou?ci do kaprad
a sp u ve sv postlce.
Jen jeden jet? trvou pd
ve strakat no?n koilce.
Zima mu fouk na kolnka,
v deti se m?e utopit.

Kampak b?? pro polnka,
aby si mohl zatopit.
Hle te? u tak kamardi,
malmu b? na pomoc.
Brzy jde dm a nad kaprad.
N?kdo tam ept : Dobrou noc.

 

 

Na pol?ku v jetel?ku

Na pol?ku v jetel?ku

tam, kde potok pramen,

dob?e je nm po t?l?ku,

zkonem jsme chrn?ni.

Sos?kama sosme,

Bez p?estn to sam.

Do p?ti, do p?ti, do p?ti, do p?ti,

Musme bt u maminky v doup?ti.

 

 

Jeltko

Tancovalo jeltko kolem rybnka,

Vystr?ilo dupku na kominka.

Komink se lek. HUUUU.

A mu pupek zm?k. PSSSSS.

Zpropaden jeltko,

To jsem se t? lek.

PROTAHOVAC
Posad se hodn holka, posad se hodn kluk,
te? si oba p?kn? lehnou, le tie ani muk.
Na zd?kch le holka, na zd?kch le kluk,
te? na b?ko p?ekul se, le tie ani muk.
Na bobe?ku sed holka, na bobe?ku sed kluk,
te? na pi?ky vythnou se, zvednou ruce ani muk.?jen

M?sc ?jen u je tady, mch barvy dohromady.
P?ebarvuje strom?m listy, zelenou nech jen msty.
Vtr fouk vc a vce, podzimn jsou plskanice.
A ns v ?jnu lk louka, i kdy pr, i kdy fouk.
M?eme si pout?t draky v tomhle v?tru nad oblaky.

 

Podzim (Jitka Dolejov)

Obloha je ediv
jak koek myky,
veverky si na zimu
schovvaj iky.

List u je na zemi,
d?l cesty zlat,
po nich Podzim p?ichz:
"Tak tady m? mte!"

 

 

Plody podzimu psni?ka

pek, katan, je?abina,

to jsou plody podzimu.

P?roda nm ukazuje,

jak se chyst na zimu.

 

Pro zv?tka do krmelce

katan, alud p?iprav,

lidem zase ze pku ?aj

s vitamny uva?.Mraven? ukolbavka psni?ka

Slunce lo spt za hromdku kld

Na nebi hv?zdy kl?.

U nepracuj, mravene?ku m?j,

Schovej se do jehli?.

M noi?ky ub?han, den byl tak t?k,

Poj?, l?ko m odestlan v pltku od maceky.

Spink a sn mravenec lesn

V hromdce u kaprad,

Nespink sm, s maminkou je tam

Tykadlama ho hlad.

M noi?ky ..Medvdek

Prav ruka, lev ruka,

J jsem mal medvdek.

Prav noha, lev noha,

A to je m?j zade?ek.

Mm rd medk, dobr medk,

Odnm ho v?elkm,

Pravou rukou, levou rukou,

P?es br?ko ho srkm.

 

 

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv