vodem

Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

M?sc z? v na koli?ce byl pro mnoh d?ti velice nro?n ?ekal je prvn velk krok do samostatnho ivota. Mnoh d?ti se poprv ocitly v novm prost?ed a bez svch nejblich bez rodi??. N?kter d?ti se ihned skamardily a bez problm? se adaptovaly na nov prost?ed. Byly i d?ti, kterm zvykn si na nov prost?ed, kamardy a p?izp?sobovn se novmu rytmu dne, trvalo trochu dle. Ale dnes u, i p?esto e rno se jet? sem tam slzi?ky objev, si vichni uvaj her a kamard? ve koli?ce.

 

Kdo vechno p?iel do kolky

Takto jsme si nazvali n prvn tematick blok, kter byl zam??en prv? na seznamovn se s novmi kamardy, s u?itelkami a novm prost?edm. V prvn tdnu jsme d?tem ponechaly zcela volnou ruku d?ti si jen hrly. Od druhho tdne jsme ji pomalinku za?ali d?ti zvykat novmu rytmu dne ve kolce. Kad rno si d?ti do 8.30 hraj, pot si uklid hra?ky a vichni se spole?n? p?ivtme, pozdravme se a spo?tme. Pak si povdme, o r?znch v?cech, o kter se d?ti cht?j pod?lit a kter souvis s nam tmatem, u?me se bsni?ky a psni?ky. Po povdn vdy cvi?me, pak je sva?inka a po sva?ince vdy n?co vyrbme, procvi?ujme grafomotoriku, plnme r?zn koly. Potom pokud nm to po?as dovol, jdeme ven bu? na zahradu, nebo podnikme vychzky do okol. Po nvratu mme ob?d a pak odpo?vme. Je d?leit, aby se d?ti nau?ily odpo?vat, i kdy nesp. Proto si mohou brt do postlky ply?ka a potichou?ku si s nm mohou hrt. Kad den p?ed spanm ?teme d?tem pohdku.


Co d?lme cel den

Tento blok byl zam??en na pochopen rozd?len dne. D?ti se nau?ily, e mme rno, poledne a ve?er a tak u um pojmenovat ?innosti, kter v t?chto r?znch dennch obdobch d?lme: Rno vstaneme, myjeme se, ?eeme se, p?evlkme se a sndme. Pak jdeme do kolky, kde si hrajeme, pracujeme a u?me se nov v?ci a chodme ven. Po nvratu z venku ns ?ek ob?d, po ob?d? si umyjeme zoubky, p?evlkneme se do pyamka a odpo?ineme si. Po odpoledn sva?ince si hrajeme a jdeme dom?. Doma si jet? hrajeme nebo jdeme ven. Pak ns ?ek ve?e?e a po ve?e?i koupn, p?evlkn do pyamka, pohdka, povdn s rodi?i a spnek. Samoz?ejm?, e d?ti um doplnit jet? spoustu ?innost, kter v pr?b?hu dne d?laj.

S d?tmi jsme si tak vytvo?ili pravidla, kter budeme ve kolce dodrovat. Jsou to pravidla: pusinkov, ru?i?kov, noi?kov, oukov a srd?kov.

 

 

T?DN PRAVIDLA

 

alt

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

alt

 

OUKOV PRAVIDLO

 

Navzjem si naslouchme

To se jinak ned!

Nemluvme, pozor dme

Kdy se ruka zved.

 

 

NOI?KOV PRAVIDLO

 

J ve t?d? neb?hm,

Kamard?m p?ednost dm.

Kopu jenom do balnu,

Neublm tak nikomu.

 

 

PUSINKOV PRAVIDLO

 

Moje pusa i ta tvoje,

Um hezk slov?ka

Popros a pod?kuje,

Um za?t srd?ka.

 

 

SRD?KOV PRAVIDLO

 

J i ty jsme kamardi,

Umme si pomhat

Mme se tu vich rdi,

Ve kolce je kad rd.

 

              

RU?I?KOV PRAVIDLO

 

Moje ruce pomohou ti,

A ty tvoje pohlad,

dnou hra?ku nezarmout,

Z kostek hrady postav

 


Nae projekty:


Brou?ek ?te d?tem


Tento projekt je zam??en na seznmen d?t s knkami a sna se v d?tech probudit zjem o knihy. Knihy toti d?ti budou provzet nejblim ivotem. Ano, mm na mysli u?ebnice. Proto se nm zd d?leit, aby si d?ti zskaly ke knihm kladn vztah, aby knihy chpaly jako n?co, kde najdou r?zn zajmav v?ci. V z? jsme se troinku seznmili s knkou Ji?ho ?ka Kamardi zv?tka. P?e?etli jsme si n?kolik krsnch bsni?ek o r?znch zv?tkch. D?ti samy pak o t?chto zv?tkch hovo?ily kde je vid?ly, co erou, maj-li n?kter zv?tko doma.

 

 

Abeceda slunho chovn pro d?ti

aneb O etiket?

Knihu Abeceda slunho chovn pro d?ti napsala Joanna Krzyzanekov. V prvn kapitolce jsme se seznmili s rodinou Vafl?kovou, kter ns bude provzet celm projektem. Rodina m n?kolik ?lenu maminku, tatnka, chlape?ka Filipa, hol?i?ku Lucinku, babi?ku, d?de?ka a tak zv?tka pejska Bobka a ko?i?ku Micku. Prvn p?b?h byl legra?n, jmenoval se O sp?i a rannm pt?eti. Ukzal nm jak se chovat, kdy jsme prvn, kte? se rno vzbud (a jak nebudit ostatn) a jak to dopad, kdy se nm naopak vstvat nechce.Nae bsni?ky

 

Pozdrav Brou?k?

Ahoj brou?ci, hezk den, dnes si spolu pohrajem.

Ruce mme na tleskn a noi?ky na b?hn.

O?ima si zamrkme, na prsty si za?ukme.

Ahoj brou?ci hezk den, dneska zlobit nebudem.


Jeek

Leze jeek, leze v lese, jabl?ka si dom? nese.

D?ti v lese b?haj, jeka vude hledaj.

D?ti v lese b?haj, jeka vude hledaj.

Jeek pch do vech stran,

j se chytit nenechm.

Zahrabal se do list, usnul a te? tie sp.

Jeku vstvej!


AEK

Kdy se tah za ??ru, aek sk?e nahoru.

Rozhazuje rukama, vykopv nohama.

Takhle jede na koni, nakonec se uklon.

 

Vlatovi?ko le?

Vlatovi?ko le?, u je na t? ?as.

List loutne, poletuje, na strnitch vtr duje,

Bude brzy mrz.

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv