Brou?ci 2011/2012

 

Obsah:

B?ezen

Duben

Kv?ten

?erven


Jak probh n den?

Kad rno se p?ivtme v komunitnm kruhu, pozdravme se a spo?tme. Spole?n? si p?i hzen m?em zopakujeme jmna kamard?, u?me se nov bsni?ky nebo opakujeme star. Kad, kdo chce kamard?m n?co ?ci m p?leitost. Potom si zacvi?me a zahrajeme hry s lidovmi psni?kami. Po sva?ince zasedneme ke stole?k?m a malujeme nebo tvo?me podle tmatu. Kdy je krsn po?as jdeme ven nebo je-li oklivo ?ekaj ns pohybov hry uvnit? nap?. Opi? drha.


Tak  se kad den zdravme:

POZDRAV  BROU?K?

Ahoj brou?ci, p?kn den, dnes si spolu pohrajem.

Ruce mme na tleskn a noi?ky na b?hn,

o?ima si zamrkme, na prsty si za?ukme.

Ahoj brou?ci, p?kn den, dneska zlobit nebudem.


B?EZEN

Co d?lme v b?eznu?

Chodme s d?tmi na prochzky, kde si vmme, jak se p?roda probouz, povdme si o ml?tkch, kv?tinkch. Tak zpvme jarn psni?ky, u?me se jarn bsni?ky a tvo?me si jarn vzdobu.

16. b?ezna ns navtvilo loutkov divadlo a shldli jsme 3 krsn pohdky Dlouh, irok a bystrozrak, O t?ech prastkch a O koblkovi. Pohdky se nm moc lbily.

Ve st?edu 28. b?ezna ns ?ek jga s tetou Hankou. U se t?me, jak si prothneme sv t?l?ka a spole?n? s tetou Hankou si zazpvme psni?ky o motlcch, kv?tinkch a jinch zv?tkch.

Co u vechno umme?

Za uplynul obdob jsme se nau?ili spoustu novch bsni?ek a psni?ek. Tady jsou n?kter z nich:

Zima

Zimo ty jsi bl pan,kon? tvoje kralovn,

Sundej blou korunu a sesedn ze tr?nu.

U je na t? ?as, za rok p?ijde zas.

Zimo, zimo thni pry?, jaro u si chyst kl?.

Otevr jarn brnu, jmenuje se petrkl?.


Jaro

Tta v?era na venku, nael prvn sn?enku.

Vedle petrkl?, zima u je pry?.

K?tka

K?tka se batol, to jdou asi do koly.

K?, k?, k? do koly jdou nejin?,

Na zelenm trvn?ku, zazpvaj psni?ku.

K?, k?, k? do koly jdou nejin?.


Pirtsk

My jsme stran pirti, co po mo?i pluj.

My umme jen brti, ns se kad boj.

Plavme se po vlnch, lod? p?epadneme.

Z ns m kad ?lov?k strach, poklad ukradneme.

Pak na pustm ostrov?, poklad ukryjeme.

D?lme se frov?, bt se nebudeme. 


P?ednka pan Vavroov z SPC Ostrava

13. b?ezna 2012 pro rodi?e i u?itelky M prob?hla p?ednka pan Vavroov z SPC Ostrava, kter se tkala vvoje ?e?i a ?e?ovch vad u d?t. Pan Vavroov na nzornch ukzkch p?edvedla, na co si mme dvat u d?t pozor a jak sprvn? rozvjet ?e? u d?t. Hovo?ila o tom, e pokud si dt? zafixuje patn mluven, jen t?ko se bude potom p?eu?ovat a ?m d?ve se za?ne s npravou, tm rychleji a snadn?ji se npravy doshne. Je koda, e p?ednku navtvilo jen mlo rodi??. My v M m?eme d?tem s ?e? ?ste?n? pomoci, ale je nutn, aby d?ti cvi?ily i doma s rodi?i a u n?kterch d?ti je nutn i p?e odbornka. Ne ve se d vy?eit jen v M. Rady pan Vavroov jsou vyv?eny na nst?nce v M.


Jarn dlny s rodi?i

19. b?ezna 2012 prob?hly prvn jarn dlny s rodi?i. Pan Zde?ka ns nau?ila, jak vyrobit krsnho drtkovanho motlka. Vrobky, kter se v t?chto dlni?kch vyrob, jdou potom na prodej (vstava zahrdk?? na O). Penzky, kter se za tyto vrobky utr, sdruen rodi?? op?t investuje do M, tedy do d?t. Bylo by hezk, kdyby rodi?e projevili vce zjmu o ?innosti, kter se ve kolce d?j. Na tyto dlni?ky m?ete vzt i sv d?ti, kter si ve kolce pohraj a vy ud?lte nejen dobrou v?c pro kolku. Tak se ale seznmte s ostatnmi rodi?i, m?ete si o lec?ems pohovo?it, na?erpte nov inspirace. Zkuste n?kdy p?ijt a zapojit se. 


Zpis do M

Ve dnech 1. a 2. b?ezna 2012 prob?hl zpis do na M. P?ihlsilo se 11 d?t a vichni byli p?ijati.Karneval

2. b?ezna 2012 Sdruen rodi?? a p?tel kolky uspo?dalo pro d?ti z na koli?ky karneval. Karneval se uskute?nil na ?eskm srdci. D?ti si zasout?ily, za?dily si na tane?nm parketu a byly odm?n?ny bohatou tombolou. Aby rodi?e d?t nep?ili zkrtka, konala se rovn? i tombola pro dosp?l. Kad, kdo n?co vyhrl, byl jist? pot?en. V obou tombolch byly krsn ceny. Rda bych touto cestou pod?kovala vem rodi??m, kte? se na p?prav? karnevalu podleli. Fotky z karnevalu naleznete ve fotogalerii.Den s Lesy ?R

 10. dubna 2012 prob?hl v na koli?ce den s Lesy ?R. Seli jsme se na h?iti nai zkladn koly spole?n? s lesnky Mirkem a Petrem, kte? ns seznmili se zv?tky, kter ij u ns v lesch. Povdali jsme si o tom, ?m kod lika (odn zv?ata slepice, p?en vzteklinu) a ?m je uite?n t?eba datel (lka? strom? vyzobv z k?ry hmyz k?rovce). Pak jsme si zahrli hry na datlky a k?rovce, kdy se datlci snaili vychytat vechny k?rovce. Zahrli jsme si i na Mravene?ka pos?ka pan lesnk poeptal n?komu slovo a ten ho p?edal dle. Na konci jsme m?li ?ci, jak slovo to bylo zvldli jsme to na vbornou. Dle jsme si zahrli na stromy a k?rovce, kdy se k?rovci p?etahovali se stromy. Vyhrly to stromy chceme mt p?eci zdrav les. A posledn hra byla na pavouka a mouchy, kdy se pavouk snail pochytat vechny mouchy do st? (d?ti podlzaly lano). Moc jsme se nasmli a pobavili. Za odm?nu vichni dostali bonbnky. Pni lesnci slbili, e za nmi jet? p?ijdou a zase nm pov nov v?ci o lesnch zv?tcch a o lese.


DUBEN

Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

Je duben a s nm tak dal ?slo Brou?kova zpravodaje. Slun?ko se na ns usmv stle ?ast?ji a my trvme kadou volnou chvilku venku a pozorujeme, jak se postupn? vechno zelen. Hovo?me o ml?tcch, kter se v tomto obdob rod a za?naj r?st. Nau?ili jsme se novou psni?ku, ve kter si zpvme o tom, jak si zv?tka povdaj. V ned?li 22. dubna je Den Zem? a my jsme se k tomuto dni nau?ili bsni?ku a povdali jsme si o tom, jak je d?leit se o nai Zem dob?e starat.


Co nm Zem? dv

Co nm zem? dv za jarnho slun?ka? Nap?ed roste travi?ka potom velk trva. Z trvy u je louka na ni plno sedmikrs. Ukln se zdrav ns, Tak jak vtr fouk.

Co d?lme v dubnu?

V tomto m?sci stle pozorujeme probouzejc se p?rodu, uklzme na kolkov zahrad? (22. dubna je Den Zem?), zapo?ali jsme nov projekt s nzvem DRAKA JE LEP POZDRAVIT ANEB O ETIKET?.

20. dubna ns navtvilo divadlo a shldli jsme krsnou pohdku Kebule a Kub?ek. Pohdka vyprv?la o tom, jak je d?leit, aby voda v rybn?ku byla ?ist. D?ti se krsn? zapojovaly do d?je a velmi dob?e se bavily.

Ve st?edu 25. dubna ns ?ek jga s tetou Hankou a 26. dubna za nmi p?ijde Klaun TT a budeme si povdat o doprav?.


Projekt : Lep je draka pozdravit aneb o etiket?

Projekt je zam??en na seznamovn d?t se sv?tem lid, osvojovn si poznatk? o prost?ed s d?razem na vzjemn vztahy mezi d?tmi i dosp?lmi. Projekt obsahuje 10 kapitol (k nahldnut je v M nebo na webovch strnkch Brou?k?) a my jsme se zatm seznmili s prvnmi t?emi kapitolami. Prvn kapitola se tkala zdraven a pouvn slov?ek d?kuji a prosm. D?ti se nau?ili, jak zdravit dosp?l a jak sv kamardy a tak to, e kdy ?eknou prosm, kad jim spln snz, o? daj. Tak u v, e slun je i pod?kovat. V druhm tdnu jsme si vyprv?li o tom, co vechno pot?ebuj domc mazl?ci (i chovn zv?ata tma naeho t?dnho vzd?lvacho programu) ke svmu ivotu jdlo, vodu, ?ist pelek, ale tak pohyb a lsku. D?ti se tak nau?ily, e po svch pejscch si mus na prochzce uklidit. No a t?et kapitolka byla o uklzen. ?etli jsme pohdku o jednom moc rozmazlenm princi, kter ze veho nejvc nerad uklzel. Nakonec m?l v komnat? tolik rozhzench hra?ek, e se nemohl dostat ven. Jak to dopadlo? Zeptejte se svch d?t. S d?tmi jsme pak mluvili o tom, zda si doma uklz (nebo to za n? d?l maminka) a jestli n?kdy mamince pomhaj (t?eba uklidit ze stolu nebo se?adit boty nebo t?eba vynst ko). Tak jsme si uklidili kolkovou zahradu a hovo?ili jsme o d?leitosti t?dit odpad (a kdo t?d a kdo ne) a co do kterho kontejneru pat?. D?ti jsou moc ikovn a vechno v?d?ly.


Nae jarn bsni?ky

Jaro

Jaro p?ilo, u je tady

Slunce svt do zahrady,

Kad kytka mali?k,

Radost m ze slun?ka.


t?n?

Ma vol na Matoue: Vae t?n? vechno koue!

Koue moji galoi, taku, aty, pl?!

Ma vol: Matoui, p?kn t?n? m!


Duben

Zajc se v dubnu, po louce cour,

Bol ho packy a tence k?our.

P?nice nesou mu na blm tcku

Vhonky celeru, mrkvovou placku.


Mainka

Co to sy?, co to houk, mainka si tie brouk.

Po kolejch rychle pd, s kadm kolem zvod svd.

Na ?ervenou zastav, vechny pt?ky pozdrav.

Na zelenou zas dl jede, k ndra ji cesta vedeProvoz M v pr?b?hu hlavnch przdnin

PROVOZ: 2. 13. 7. 2012 (5. a 6. 7. 2012 sttn svtky)

KDE: V M ?. 177


plata M o hlavnch przdninch

Rodi?e d?t, kter nebudou v ?ervenci a srpnu 2012 navt?vovat M jsou od platy OSVOBOZENI

Rodi?e d?t, kter v ?ervenci 2012 budou navt?vovat M, uhrad platu ve vi K? 128,--


KV?TEN

Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

 U za sebou mme p?lku m?sce kv?tna a vy jste jist? zv?dav, co jsme ve kolce d?lali a co ns jet? ?ek. Koncem dubna jsme ve kolce p?ivtali klauna TT, kter ns nau?il, jak se sprvn? chovat na ulici (jak p?echzet silnici, kde si mme hrt ). V kv?tnu maj svtek vechny maminky, tak jsme si pro n? p?ipravili besdku. Tak si jet? budeme povdat o rodin? (jak d?ti p?ichz na sv?t, kdo kde pracuje, kde bydlme ).

2. kv?tna 2012 prob?hlo posledn cvi?en jgy s tetou Hankou v letonm kolnm roce.

13. ?ervna ns ?ek vlet, na kter jsou zvni i rodi?e. Pojedeme autobusem i vl?kem a dojedeme a na jzdrnu do Hnojnka, kde si pojezdme na konkovi, zahrajeme si r?zn hry, ope?eme si prky. Prost? si ten den uijeme.


Co d?lme v Kv?tnu?

 V kv?tnu maj svtek vechny maminky, a proto jsme si pro n? p?ipravili besdku. Prvn polovina kv?tna se nesla v duchu tmatu ?teme d?tem, tak jsme v?novali vce ?asu prohlen a ?ten r?znch knek. V druh polovin? m?sce se budeme zabvat tmatem Rodina a budeme si povdat, jak to v rodin? chod, o prci, o p?i o d?ti. Protoe kv?ten je krsn m?sc budeme spoustu ?asu trvit prochzkami v p?rod? a hranm na na kolkov zahrad?. Musm d?ti moc pochvlit, e samy od sebe pomohli pan Maruce p?i shrabvn pose?en trvy. Je krsn, e d?ti um pomoci, ani by je kdokoli o pomoc prosil :-D. ?arod?jnice

Vdy poslednho dubna se vude na sv?t? sltaj ?arod?jnice je tzv. Filipojakubsk ?i Valpruina noc. I my ve kolce jsme nez?stali pozadu a zahrli jsme si na ?arod?jnice a ?arod?je. Vyrobili jsme si ?arod?jnick klobouky, n?kte? si oblkli i ?arod?jnick kostmy. U rno jsme i o ?arod?jnicch povdali (pro? lid n?kter eny povaovali za ?arod?jnice a pro? se jich bli). Nau?ili jsme se psni?ku a bsni?ku o ?arod?jnicch. Po sva?ince jsme pak na zahrad? zkoueli r?zn ?arod?jnick disciplny let na hrblu, hod krplem, ?arod?jnick flus, hod pa?tem, zkoumn ?arod?jnickch mazl?k? a skok p?es ohe?. Vechny ?arod?jnice byly ocen?ny medail a chutnou elatinovou mykou.Besdka ke Dni matek

11. kv?tna 2012 jsme pozvali do kolky vechny maminky, protoe v ned?li m?ly svtek. Rozhodli jsme se, e maminkm p?edvedeme, jak to u ns ve kolce chod. Rno se vdy p?ivtme a spo?tme, potom si zacvi?me a u cvi?en si ?kme ?kanky. Taky umme tancovat (psla ove?ky, la Nanynka do zel, cibulenka). Nau?ili jsme se mnoho bsni?ek podle toho, o ?em jsme si prv? povdali. A n?kter bsni?ky jsme p?ednesli maminkm. Kone?n? jsme ukzali tak ?ervenou Karkulku, kterou si ve kolce rdi hrajeme. Maminkm ji p?edvedly jen n?kter d?ti, ale ve kolce si ji hrajeme n?kolikrt, aby se vichni mohli vyst?dat. A pak u jsme zazpvali maminkm k svtku psni?ku O mamince a p?ednesli jsme bsni?ky. Nakonec jsme vem naim milovanm maminkm p?edali mal dre?ky, abychom jim ?ekli, jak moc je mme rdi a jak jsme ?astn, e tu pro ns ve dne i v noci jsou. Doufme, e se nae vystoupen maminkm lbilo.Projekt : Lep je draka pozdravit aneb o etiket?

Samoz?ejm? i v kv?tnu pokra?ujeme v naem projektu. Tmata, kter jsme si tentokrt p?iblili, se tkala Ohleduplnosti a Stolovn. P?e?etli jsme si pohdku o Ob?kovi, kter nad?lal spoustu kody, protoe nedval pozor, kam lape, a nenapadlo ho, e by n?komu mohl ublit. Vc vm ur?it? prozrad d?ti. No a u druhho tmatu jsme zjistili pr novch v?c o sprvnm stolovn (ubrousek pat? na kolena, jme, a maj jdlo vichni ), ale zjistili jsme, e v?tinu v?c u znme(tal?e nevylizujeme, nesrkme, neermujeme p?borem, nemluvme s plnou pusou, na jdlo ne?kme fuj a plno dalch znmch v?c). Pohdka o princezn?, kterou si slouc spletli s jeibab dcerkou, protoe byla stran?, ale opravdu stran? umudlan, byla moc vesel. D?ti si ji ur?it? budou pamatovat a rdi vm ji pov?d.Nae bsni?ky

Mamince

Mati?ko m drah, moje mil matko,

vy jste jako holub a j holoubtko!

Vy holoubek siv, j holoubek bl

kde jsme se v tom sv?t? spolu natrefili?

V tom vaem srd?kutolik lsky bydl,

schovejte m? k n?mu pod vaimi k?dly!


Mamince

Maminka m dneska svtek,

Koupm j j pestr tek.

Ale dnes, ale dnes,

Jsem pln? bez pen?z.


Semafor

Ty dva brky dob?e znme, vak je ?asto vdvme.

Bydl v jednom dome?ku, kad ve svm kole?ku.

Jsou p?sn i laskav, zelen ns pust, ?erven ns zastav.


Pusa

Pusu sladkou jako med,

Polu ti ji mmo hned.

Let, let pusinka,

Dostane ji maminka.?ERVEN

Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

P?inme vm posledn ?slo naeho (a vaeho) Brou?kova zpravodaje v letonm roce. Doufme, e dky naemu ?asopisu jste lpe mohli poznat, jak s vaimi d?tmi na koli?ce pracujeme a e tento ?asopis byl pro vs p?nosem.Co d?lme v ?ervnu?

Pro tento m?sc mme dv? podtmata Schovvan v trv? a Hur na przdniny. V prvn polovin? ?ervna jsme se seznmili se ivotem hmyzu. Na prochzkch jsme pozorovali ivo?ichy, kte? v trv? ij. V druh polovin? ?ervna si budeme povdat o jinch zemch, kontinentech, nrodnostech. ?innosti budeme p?enet ven na zahradu nebo do p?rody. P?roda, rostliny, brouci, po?as budou p?edm?tem r?znch pohybovch, vtvarnch a dalch ?innost. Podnikneme vlety do okol.Vlet za da?ky

7. ?ervna 2012 jsme jeli na polodenn vlet autobusem a na kone?nou Morvky k Bebkovi. Na zahrad? u Ton?ka panihela jsme posva?ili a potom jsme se vydali za Ton?kovm d?de?kem, kter chov da?ky. U d?de?ka d?ti jako prvn zaujali krocani, kte? se krsn? naparovali a hudrovali. Na zahrad? v kotci d?ti obdivovaly loveck psy.  D?de?ek nm ukzal da?ky, ale ti byli docela daleko u krmelce. D?de?ek nm vysv?tlil, e dan?lm se kadm dnem maj narodit mal da?ci, a proto jsou tak plach a necht?j p?ijt ble. Nakonec se p?ece jen d?de?kovi poda?ilo p?ivolat da?ka Wikiho. Nedvno shodil parohy a tak jsme vid?li, jak ty nov, kter mu dor?staj, jsou pokryt srst. D?de?ek nm tak p?inesl ukzat ty star parohy, kter dan?k shodil jeden kus vil 1,5 kg. Nutno ?ci, e d?ti nejvce zaujalo aut?ko, ve kterm se mohly povozit J. Tak jsme vid?li ko?i?ky - Terezku a Rzu. Kdy se d?ti dosyta vyjezdili v aut?ku, vydali jsme se zp?t k Ton?kovi na zahradu tam si d?ti jezdily na klouza?ce, hrly si v pskoviti, pozorovali jet?rku a alu. Abychom si zkrtili ?ekni na autobus, zazpvali jsme si r?zn psni?ky. Po?as nm p?lo a vlet se nm vyda?il. D?kujeme d?de?kovi od Ton?ka, e nm umonil, podvat se na krsn da?ky a za p?j?en aut?ka, na kterm se d?ti vozily.Depist SPC - Mgr. Vavroov

24.  kv?tna v na M prob?hla depist SPC, kterou provedla pan Mgr. Vavroov. Pan magistra vyet?ila d?ti, kter byly p?tomny a poradila nm i rodi??m, jak s d?tmi pracovat, aby sprvn? mluvily. S vsledky vyet?en a doporu?enmi pan Mgr. Vavroov byli rodi?e seznmeni. Pokud n?kter z d?t nebylo p?tomno a m?li byste zjem o vyet?en, pan Mgr. Vavroov navtv v z? nai Z, kde po p?edchoz domluv? m?e vae dt? vyet?it.Divadlo

V pond?l 11. ?ervna 2012 ns p?ijelo navtvit divadlo Beruka s pohdkou KUBK A TERKA. Pohdka byla o d?tech, kter byly na przdninch s tetou a pou?ila d?ti, jak by se m?ly o przdninch chovat a na jak v?ci by si m?ly dt pozor.Vlet

13. ?ervna 2012 jsme m?li jet na vlet na ran? Moncheri do Hnojnka. Bohuel ns zradilo po?as prelo a prelo a prelo. D?ti byly zklaman, e se nikam nejede, ale ujistili jsme je, e o nic nep?ijdou a p?t st?edu u nm snad po?as vyjde a bude svtit slun?ko. Pojedeme tedy 20. ?ervna a sraz v M je nejpozd?ji v 7.30 (jedeme linkovm autobusem, tak p?ij?te v?as).Co ns jet? ?ek?

29. 6. 2012 jsme pro d?ti p?ipravili dopoledn oslavu konce kolnho roku Netradi?n d?tskou pou?. Mme pro d?ti p?ipravenou spoustu sout? a nakonec stnek s pernkovmi srd?ky z pouti, kter d?tem nape?e a nazdob maminka od Patri?ka pan Toenovjanov. MOC D?KUJEME.Nae ?ervnov bsni?ky

abk loupenk

ba le v kalui, m velik al,
M?la velkou alu, tu j abk vzal.
ba le v kalui, pl?e ze alu,
e m abk v aludku jej alu.


Slimk

Slimk nese chalupu,
Utk s n v poklusu.
Sojka se mu posmv,
Jak se na n?j podv.


Polmal se mravene?ek

Polmal se mravene?ek,
v to cel obora,
o p?lnoci zavolali
mraven?ho doktora.
Doktor klepe na srd?ko,
potom pe recepis,
t?ikrt denn? prek cukru,
bude chlapk jako rys.
Dali prku podle rady,
mravene?ek st?n? dl,
cel den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.
?ty?i stli u postlky,
pt t?il, neplakej,
pofoukm ti na bolstku,
do rna ti bude hej.
Pofoukal mu na bolstku,
pohladil ho po ?ele,
hop a zdrav mravene?ek
rno sk?e z postele.


20. 6. 2012 Celodenn vlet na ran? MONCHERI v Hnojnku

Kone?n? nastal ten vemi d?tmi o?ekvan den den vletu. Rno jsme se vichni seli ve kolce, hezky jsme se namazali (samoz?ejm?, e krmem na opalovn J) a vyrazili jsme na autobus. Po?as bylo u od rno krsn, spe a moc hork (u v sedm rno bylo 26 C). Cesta autobusem do Dobr prob?hla bez problm?, jen se d?tem zdla troku dlouh. V Dobr jsme se p?esunuli na vlakov ndra a d?ti netrp?liv? vyhlely p?jezd vlaku. Kone?n? p?ijel a byl jet? ke vemu krsn? barevn. Vichni jsme nat?en? nastoupili a pak u jsme pozorovali krajinu ubhajc za okny. V Hnojnku jsme vystoupili a vydali se na cestu. V tom horkm letnm po?as byla cesta pon?kud zdlouhav, ale vichni ji zvldli bez sebemenho protestu. Po n?jakch 20 minutch ch?ze jsme doli k vytouenmu cli a byli jsme na ran?i. D?ti posva?ily a napily se a hur na prolza?ky, pskovit?, letadlo, vl?ek, houpa?ky a klouza?ky. Mezi tm, co si d?ti hrly, pan majitelka p?ipravila kon? a d?ti se pak mohly projet na velkch konch. Po proj?ce jsme vyrazili na prohldku stj, pan majitelka nm ?ekla p?b?h kadho kon?, kterho ve stjch maj. D?ti si konky mohly nakrmit i pohladit. Na ran?i chovaj tak prastka, krlky, elvi?ky, kozy, ko?i?ky a pejsky a d?ti si prohldly i tato ostatn zv?tka a kozy mohly tak krmit. Na ob?d jsme m?li ope?en prky a d?ti tak dostaly pit?ko a tatranku. P?ed odjezdem se d?ti jet? povozily ve vl?ku, prolet?ly se v letadle, houpaly se zkrtka si to uily. No a pak u nezbylo ne se vydat na cestu dom?. Zp?t na vlakov ndra u se lo lpe, protoe cesta byla z kopce. Cestou vlakem byla u na d?tech vid?t nava a n?kter d?ti m?ly co d?lat, aby neusnuly. V Dobr jsme nastoupili na autobus a trad dom?.

Velice d?kujeme pan Novkov za sponzorsk dar pro d?ti za v?novan penzky nakoupme d?tem dobroty na oslavu ukon?en kolnho roku.

Rda bych pod?kovala vem rodi??m a babi?km, kte? s nmi na vlet? byli, za pomoc s d?tmi.

Jmenovit?:        mamince a tatnkovi Adlky Novkov

                        mamince Samka Vl?ka

                        mamince Pep?ka Kohuta

                        babi?ce Danielky Byst?i?anov

                        babi?ce Danielky Rajnochov

                        babi?ce Kryt?fka Holuba 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv