MMT vyhlsilo dne 31.5.2013 rozvojov program

"Podpora logopedick prevence v p?edkolnm vzd?lvn v roce 2013".

 

Obecnm clem programu je zvyovn kvality vzd?lvn, a to jak prost?ednictvm vzd?lvn pedagogickch pracovnk? p?i rozvjen ?e?ovch dovednost d?t p?edkolnho v?ku, tak monost zlepen pracovnho prost?ed pro zajit?n logopedick prevence.

 

 

 

N PROJEKT

 

Vytvo?ili jsme projekt s nzvem

"Primrn logopedick prevence a rozvoj komunika?nch schopnost u d?t v p?edkolnm v?ku"

a zadali jsme o poskytnut finan?nch prost?edk? na realizaci tohoto projektu.

 

N projekt byl vybrn a podpo?en finan?n ?stkou ve vi 70 000,-K?.

 

Realizace projektu probhala od ?jna 2013 do prosince 2013.
 

NPL? PROJEKTU


 

Npln naeho projektu je snaha zlepit, roz?it a poskytnout pedagog?m p?edkolnch d?t, p?i jejich kadodenn prci, podmnky, monosti a znalosti pro rozvoj komunikativnch kompetenc d?t v p?edkolnm v?ku, tak, aby byly na konci jejich p?edkolnho vzd?lvn v souladu s vstupy stanovenmi v RVP PV.

 


Prost?ednictvm hravch aktivit podporujcch rozvoj komunikativnch schopnost d?t jsme cht?li zapojit tak rodi?e do p?e o zdrav vvoj jejich d?t.
REALIZOVAN AKTIVITY PROJEKTU


 

V rmci projektu se uskute?nily tyto aktivity:

 • dotaznkov et?en u pedagog? koly
 • dotaznkov et?en u rodi?? d?t
 • logopedick depist proveden Mgr. Dagmar Dadrle Vavroovou z SPC v Ostrav?-Zb?ehu
 • odpoledn ?ten rodi?? a prarodi?? d?tem p?ed spanm
 • denn logopedick chvilky na procvi?en mluvidel, rozvoj slovn zsoby, rozvoj jemn a hrub motoriky, grafomotoriky, osvojovn si zsad sprvn vslovnosti
 • 3 lekce adapta?nho kursu pro p?edkolky a jejich rodi?e + nsledn konzultace rodi?? s pedagogy
 • nvt?va M Nad?je ve F-M
 • 3 p?ednky PhDr. Swierkoszov o problematice poruch u?en (pro rodi?e i pedagogy)
 • 2 praktick cvi?en s Mgr. Mace?kovou na rozvoj psychomotoriky (pro rodi?e s d?tmi)
 • 2 praktick cvi?en pedagog? M pro rodi?e s d?tmi na rozvoj smyslovho vnmn a grafomotoriky
 • besdka pro rodi?e a ve?ejnost
 • vytvo?en a vydn informa?nho a metodickho materilu pro pedagogy M, kter obsahuje obecn i konkrtn informace (metody, postupy) na rozvoj jednotlivch oblast komunika?nch schopnost d?t podle vstup? uvedench v RVP PV
 • vybaven M pom?ckami, kter d?tem usnadn rozvoj komunika?nch schopnost, jemn i hrub motoriky, grafomotoriky, smyslovho vnmn, rovn? usnadn prci logopedick asistentce
 • spoluprce se speciln pedagokou Mgr. Jarolmovou (SPC Nov Ji?n)
 • beseda s ilustrtorem A.Dudkem "Pohdkov kreslen"
 • individuln konzultace rodi?? s d?tmi s logopedickou asistentkou


 

V logopedick prevenci a rozvoji komunika?nch schopnost u naich d?t pokra?ujeme

a budeme pokra?ovat i nadle.

Fotky z realizovanch akc jsou umst?ny ve fotogalerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv