"Dob? rodi?e dvaj d?tem ko?eny a k?dla.
Ko?eny proto, aby v?d?ly, kde jsou doma,
k?dla proto, aby mohly odlet?t a zase se vrtit.
Mate?sk kola ko?eny rozv?tv, posl,
d?tskm k?dl?m pom?e odlet?t a vyzkouet si to,
co se nau?ily"

MOTTO

 

Koncepce mate?sk koly

 • Vytvo?it d?tem takov prost?ed, kde se budou ctit bezpe?n? a kde jsou respektovny, co jim umo?uje chovat a vyvjet se zcela p?irozen?
 • Clem vzd?lvn je dovst dt? na konci jeho p?edkolnho obdob k tomu, aby v rozsahu svch osobnch p?edpoklad? zskalo v?ku p?im??enou fyzickou, psychickou i sociln samostatnost, zklady pro zdrav sebev?dom a sebejistotu, schopnost bt samo sebou a zrove? p?izp?sobit se ivotu v sociln komunit?
 • Vytvo?it zklady pro celoivotn u?en i zklady pro schopnost jednat v duchu lidskch a etickch hodnot

 

Zkladn filosofi programu je vytv?et mate?skou kolu

 • kde je klid, kde se d?ti ct dob?e, um se radovat a smt
 • kde panuje atmosfra d?v?ry
 • kde d?ti nejsou p?et?ovny ?innostmi nep?sluejcmi jejich v?ku, ale maj dostatek zitk? a monost seberealizace ve vech oblastech
 • kde je atmosfra otev?en rodi?ovsk ve?ejnosti, kter se stv spolutv?rcem programu pro d?ti

Cle a zm?ry

koln vzd?lvac program nese nzev  SV?T KOLEM NS a umo?uje dt?ti lpe vnmat sv?t v jeho p?irozench souvislostech a zskvat tak reln?j pohled na sv?t a aktivn postoj k n?mu, rozvj osobnost dt?te a vzd?lvac potencil s celkovm citovm postojem k ostatnm lidem, k ?lov?ku a jeho prci, k rodin?, vlastnmu zdrav, k planet? Zemi.

Vzd?lvac program vznikl na zklad? dlouhodobch zm?r?, prochzejcch vemi oblastmi vzd?lvn. P?i jejich napl?ovn chceme dosahovat poadovanch kompetenc, to znamen rozvjet kad dt? tak, aby bylo p?ipraveno samostatn? s vlastnm aktivnm p?stupem jako osobnost zvldat nroky, kter ho v budoucnu nevyhnuteln? ?ekaj.

Usilujeme o to, aby se d?ti ctily v pohod? fyzicky i psychicky, aby se rozvjely v souladu se svmi monostmi a schopnostmi, aby m?ly dostatek podn?t? k u?en a radost z n?ho, aby bylo posilovno sebev?dom d?t a jejich d?v?ra ve vlastn schopnosti, aby mohly rozvjet vzjemn vztahy a ctit se bezpe?n?, aby se rozvjela jejich ?e? a komunikativn dovednosti, aby se seznamovaly se vm, co je pro jejich ivot d?leit, aby pochopily, e mohou vlastnmi aktivitami ovliv?ovat sv okol, poskytnout d?tem speciln podporu a pomoc, pokud ji pot?ebuj.

Formy a metody prce

Nosnou metodou vzd?lvn d?t je proitkov u?en, zaloen na ?innostech d?t a proitk? z nich.Uskute??uj se b?hem celho dne ve vech ?innostech a situacch, kter se v mate?sk kole naskytnou. Maj charakter hry a zajmavch ?innost pro d?ti.

Podporujeme spontaneitu, radost z u?en, zjem dt?te poznvat a objevovat nov. Dvme d?tem prostor k aktivit?, tvo?ivosti, konkrtnm ?innostem ( manipulace, experimentovn a hra ), monosti volby skupinov ?i individuln prce. Kooperativn u?en hrou a ?innostmi d?t jsou vhodn metody na prce podporujc komunikativnost d?t verbln i neverbln. Uplat?ujeme ?zen i spontnn aktivity d?t, dbme o jejich vyvenost. Proitkov u?en uskute??ujeme konkrtnmi ?innostmi, tvorbou a celkovm zapojenm co nejvce smysl?. Umo?ujeme d?tem vnmat sv?t v jeho p?irozench souvislostech a zskvat globln?j, srozumiteln?j a reln?j pohled na sv?t a aktivn postoj k n?mu. Sname se dvat d?tem vzory chovn a postoj? k npodob?. Vzd?lvn d?t p?izp?sobujeme vvojovm fyziologickm, kognitivnm, socilnm a emocionlnm pot?ebm d?t, respektujeme individualitu kadho dt?te. Mme na v?dom zsadu, e kad dt? m zat pocit sp?chu, mus se ctit v mate?sk  kole spokojen a v bezpe?, kad dt? m prvo bt jin.

 

 

ije-li dt? krno, nau? se odsuzovat.

ije-li dt? v nep?telstv, nau? se to?it.

ije-li dt? v posm?chu, nau? se vyhbavosti.

Ale ije-li dt? v povzbuzen, nau? se trp?livosti.

ije-li dt? s pochvalou, nau? se oce?ovat.

ije-li dt? v poctivosti, nau? se spravedlnosti.

ije-li dt? v bezpe?, nau? se v??it.

ije-li dt? p?ijmno a obklopeno p?telstvm,

nau? se hledat ve sv?t? lsku.

Dorothy Lew Nolte

 

Cle a obsah p?edkolnho vzd?lvn

Dt? a jeho t?lo

Zm?rem vzd?lvacho sil v oblasti biologick je stimulovat a podporovat r?st

a neurosvalov vvoj dt?te, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepovat jeho t?lesnou zdatnost a zdravotn kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybovch a manipula?nch dovednost, u?it je sebeoblsunm dovednostem a vst je k zdravm ivotnm nvyk?m a postoj?m.

 

 1. uv?dom?n si vlastnho t?la
  • pojmenovat ?sti lidskho t?la, n?kter orgny, znt jejich funkci
 2. rozvoj pohybovch dovednost v oblasti hrub i jemn motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dchn aj.), ovldn pohybovho apartu a t?lesnch funkc
  • zvldnout zkladn pohybov dovednosti a prostorovou orientaci, b?n zp?soby pohybu v r?znm prost?ed
  • ovldat dechov svalstvo, sladit pohyb se zp?vem
  • zvldnout manipula?n ?innosti a jednoduch kony s p?edm?ty, n?inm, materilem
 3. rozvoj a uvn vech smysl?
  • um?t vnmat a rozliovat pomoc vech smysl?
  • ovldat koordinaci ruky a oka
  • rozvjet jemnou motoriku
 4. rozvoj fyzick i psychick zdatnosti
  • zvldat jednoduchou obsluhu a pracovn kony
  • uv?domit si d?leitost pohybu a odpo?inku
 5. osvojen si v?ku p?im??ench praktickch dovednost
  • vyp?stovat v d?tech po?et pot?eby t v ?istm a uspo?danm prost?ed
  • rozvjet samostatn konstruovn ze stavebnic
  • zvldnout sebeobsluhu, hygienick a zdravotn? preventivn nvyky
 6. osvojen si poznatk? o t?le a jeho zdrav, o pohybovch ?innostech a jejich kvalit?
  • um?t udrovat sv t?lo v ?istot? a zdrav
  • rozliovat, co prospv zdrav a co mu kod
 7. osvojen si dovednost d?leitch k podpo?e zdrav, bezpe?, osobn pohody i pohody prost?ed a vytv?en zdravch ivotnch nvyk? a postoj?
  • osvojen nvyk? zdravho ivotnho stylu

Dt? a jeho psychika

Zm?rem vzd?lvac oblasti psychologick je podporovat duevn pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dt?te, rozvoj jeho intelektu, ?e?i a jazyka, poznvacch proces?

a funkc, jeho cit? i v?le, stejn? tak i jeho sebepojet i sebenahlen, stimulovat osvojovn a rozvoj jeho vzd?lvacch dovednost a povzbuzovat je v dalm rozvoji, poznvn a u?en.

Tato oblast zahrnuje:

 

 1. Jazyk a ?e?
 2. Poznvac schopnosti a funkce, mylenkov operace, p?edstavivost a fantazii
 3. Sebepojet, city a v?le

 

 1. Jazyk a ?e?
  1. rozvoj ?e?ovch schopnost a jazykovch dovednost receptivnch (vnmn, porozum?n) i produktivnch (vslovnosti, vyjad?ovn)
   • rozvjet schopnost pojmenovvat n?kter bezprost?edn? vnman osoby, zv?ata, p?edm?ty, ?innosti
   • sprvn? vyslovovat, ovldat dech, tempo i intonaci ?e?i
   • podporovat aktivitu d?t p?i komunikaci
   • porozum?t slyenmu (hlavn mylenka, sledovn d?je, zopakovn d?je)
   • sluchov? rozliovat za?te?n a koncov slabiky a hlsky ve slovech
  2. rozvoj komunikativnch dovednost (verblnch i neverblnch) a kultivovanho projevu
   • vyjad?ovat samostatn? a smyslupln? mylenky, npady, pocity, mn?n ve vhodn? zformulovanch v?tch
   • formulovat otzky, slovn? reagovat
   • u?it se nov slova, aktivn? je pouvat
  3. osvojen n?kterch dovednost, kter p?edchzej ?ten i psan, rozvoj zjmu o psanou podobu jazyka
   • rozliovat n?kter symboly, porozum?t jejich vznamu
   • rozliovat a znt n?kter psmena a ?slice
   • podporovat zjem o knky
 2. Poznvac schopnosti a funkce, mylenkov operace. P?edstavivost a fantazie
  1. rozvoj, zp?es?ovn a kultivace smyslovho vnmn, p?echod od konkrtn? nzornho mylen k mylen slovn?-logickmu, rozvoj a kultivace pam?ti, pozornosti, fantazie
   • rozvjen p?mch pozorovacch schopnost ve spojen se smyslovm vnmnm
   • p?echzen od konkrtn? nzornho mylen k slovn?-logickmu
   • rozvjen p?edstavivosti a fantazie p?i manipulaci s p?edm?ty
  2. Rozvoj tvo?ivosti
   • tvo?iv manipulovn s r?znmi materily (stavebnice, skldanky), jejich t?d?n, p?i?azovn odhad, porovnvn
   • ?een problm? p?i hrch, experimentovn s materilem a p?edm?ty tvo?iv sebevyjd?en
  3. posilovn p?irozench poznvacch cit?
   • clen veden dt?te ke zdrav zvdavosti radost z objevovn novho
  4. vytv?en pozitivnho vztahu k intelektulnm ?innostem a k u?en, podpora a rozvoj zjmu o u?en
   • ?eit kognitivn problmy, koly a situace, myslet kreativn?
  5. vytv?en zklad? pro prci s informacemi
   • chpat zkladn ?seln a matematick pojmy, elementrn matematick souvislosti a podle pot?eby je prakticky vyuvat (porovnvat, ?adit, t?dit)
 3. Sebepojet, city, v?le
  1. rozvoj pozitivnch cit? dt?te ve vztahu k sob? (uv?dom?n si vlastn identity, zskn sebev?dom, sebed?v?ry a relativn citov samostatnosti)
  2. rozvoj schopnosti vytv?et a rozvjet citov vztahy k okol
  3. rozvoj schopnost a dovednost vyjd?it pocity, dojmy a proitky
  4. rozvoj a kultivace mravnho i estetickho vnmn, ct?n a provn
  5. zskn schopnosti ?dit chovn v?l a ovliv?ovat vlastn situaci

Dt? a ten druh

Zm?rem vzd?lvn v interpersonln oblasti je podporovat utv?en vztah? dt?te k jinmu dt?ti ?i dosp?lmu, kultivovat a obohacovat jejich vzjemnou komunikaci

a zaji?ovat pohodu t?chto vztah?.

 1. rozvoj schopnost a dovednost d?leitch pro navazovn a rozvjen vztah? dt?te k druhm lidem
  • znt jmna kamard?, u?itelek
  • posilovat kladn citov vztahy k rodin?, k blzkm lidem v okol dt?te
 2. posilovat prosociln chovn ve vztahu k druhmu ( v rodin?, v M)
  • p?edchzet konfliktnm situacm mezi d?tmi
  • vst d?ti k hodnocen vlastnho chovn a jednn
  • upev?ovat d?tsk p?telstv
 3. vytv?en prosocilnch postoj? k druhmu (tolerance, respekt)rozvoj interaktivnch a komunikativnch dovednost
  • posilovat sebeovldn a sebev?dom
  • vst d?ti ke vzjemn pomoci a ohleduplnosti
 4. ochrana osobnho soukrom a bezpe? ve vztazch s druhmi d?tmi i dosp?lmi

Dt? a spole?nost

Zm?rem vzd?lvn v oblasti sociln?kulturn je uvst dt? do spole?enstv ostatnch lid, do ivota v lidsk spole?nosti i do sv?ta kultury a um?n, pomoci dt?ti osvojit si pot?ebn dovednosti, nvyky i postoje, p?ijmout zkladn veobecn? uznvan spole?ensk, morln a estetick hodnoty a podlet se na utv?en spole?ensk pohody.

 1. rozvoj zkladnch kulturn? spole?enskch postoj?, nvyk? a dovednost dt?te
  • uplat?ovat zkladn spole?ensk nvyky ve styku s dosp?lmi i s d?tmi (zdravit, poprosit)
 2. vytvo?en pov?dom o mezilidskch a morlnch hodnotch
  • chpat, e kad m ve spole?enstv svou roli
 3. rozvoj schopnosti t ve spole?enstv ostatnch lid, p?izp?sobit se, spolupracovat, spolupodlet se, p?inleet k tomuto spole?enstv (ke t?d?, k rodin?, k ostatnm d?tem), vnmat a p?ijmat zkladn hodnoty v tomto spole?enstv uznvan 
  • za?lenit se do t?dy a za?adit se mezi sv vrstevnky, respektovat jejich rozdln vlastnosti, schopnosti a dovednosti
  • adaptovat se na prost?ed koly i jeho b?n prom?ny a spoluvytv?et v tomto spole?enstv prost?ed pohody
 4. rozvoj kulturn? estetickch dovednost (slovesnch, vtvarnch, hudebnch, dramatickch) produktivnch i receptivnch
  • vnmat um?leck a kulturn podn?ty, pozorn? poslouchat, sledovat se zjmem literrn, dramatick ?i hudebn p?edstaven a hodnotit je
 5. vytvo?en zklad? estetickho vztahu ke sv?tu, k ivotu, ke kultu?e a um?n
  • zachycovat skute?nosti ze svho okol a vyjad?ovat sv p?edstavy pomoc r?znch vtvarnch dovednost a technik
  • vyjad?ovat se prost?ednictvm hudebnch a hudebn? pohybovch ?innost, zvldat zkladn hudebn dovednosti vokln i instrumentln

Dt? a sv?t

Zm?rem vzd?lvn v environmentln oblasti je zaloit u dt?te elementrn pov?dom o okolnm sv?t? a jeho d?n, o vlivu ?lov?ka na ivotn prost?ed po?naje nejblim okolm a kon?e globlnmi problmy celosv?tovho dosahu a vytvo?it zklady pro otev?en a odpov?dn postoj dt?te k ivotnmu prost?ed.

 1. vytv?en vztahu k mstu a prost?ed, ve kterm ije
  • orientovat se bezpe?n? v okolnm prost?ed, vmat si rozmanitosti, zm?n a d?n v nejblim okol
 2. osvojovn jednoduchch poznatk? o sv?t? a ivot? uite?nch pro vytv?en elementrnho pov?dom o p?rodnm, kulturnm i technickm prost?ed, o jejich rozmanitosti, vvoji a neustlch prom?nchpochopen, e zm?ny zp?soben lidskou ?innost mohou prost?ed chrnit a zlepovat, ale tak pokozovat a ni?it
  • osvojit si elementrn poznatky o sob?, o rodin?, o vvoji, ivot? a ?innostech ?lov?ka, o lidsk spole?nosti, o souit, zvycch a prci lid, o p?rod? a p?rodnch jevech, o technickch p?strojch, se ktermi se dt? setkv doma i ve svm okol
 3. rozvoj schopnosti p?izp?sobovat se p?irozenmu vvoji a b?nm zm?nm
  • vnmat, e sv?t m sv?j ?d, e je rozmanit, pozoruhodn, pestr
 4. rozvoj schopnosti vit si ivota ve vech jeho formch
  • porozum?t, e vechno kolem se m?n, vyvj, pohybuje a prom??uje
 5. vytvo?en pov?dom o vlastn sounleitosti se sv?tem
  • mt pov?dom o vznamu ivotnho prost?ed pro ?lov?ka
 6. osvojen dovednost pot?ebnch k vykonvn jednoduchch ?innost v p?i o okol
  • rozliovat aktivity, kter mohou zdrav ?lov?ka i prost?ed podporovat a kter je mohou pokozovat, pomhat pe?ovat o ivotn prost?ed
 7. osvojen poznatk? a dovednost chrncch p?ed nebezpe?nmi vlivy prost?ed
  • uv?domovat si, co je nebezpe?n, odhadnout n?kter nebezpe? a snait se jim vyhnout rozvoj pocitu sounleitosti s ivou a neivou p?rodou, lidmi, spole?nost, planetou Zem
  • osvojit si elementrn poznatky o mst?, ve kterm ije, o sv zemi a jej kultu?e, o jinch zemch, zem?kouli aj.

 

Pr?b?n cle

 

 1. Dodrovn zkladnch spole?enskch norem chovn
  • projevovat odpovdajc chovn v M
  • samostatn? vyjad?ovat vlastn pot?eby, p?n a poadavky
  • neubliovat si navzjem
  • um?t p?im??en? svmu v?ku ovldat sv chovn (sebekontrola)
  • projevovat kladn citov vztahy k rodi??m, sourozenc?m a blzkm
  • um?t se pozorn? soust?edit p?i ?innosti
  • um?t vyjd?it sv?j nzor
  • u?it d?ti p?edchzet konfliktnm situacm domluvou
  • etrn? a ohledupln? zachzet s hra?kami a p?edm?ty
  • u?it d?ti sprvn? hodnotit chovn vlastn i ostatnch d?t
  • aktivn? se zapojovat do ?innost
  • um?t samostatn? dodrovat kulturn nvyky
  • prohlubovat douc citov vztahy
  • u?it d?ti chpat vznam pobytu venku, polednho odpo?inku
  • um?t hodnotit vsledky vlastn prce a vit si prce druhch
  • podporovat iniciativu d?t p?i r?znch ?innostech, vyv?et podmnky k jejich uplatn?n
  • posilovat hodnocenm sebev?dom a jistotu dt?te v jednn a chovn
  • podporovat tvo?ivou aktivitu p?i hrch, motivovat skupinovou i individuln hru d?t
  • posilovat samostatnost d?t a odpov?dnost p?i pln?n kol? a povinnost
  • projevovat kladn postoje v p?i o p?rodu a okol
  • prohlubovat kolektivn ct?n v souladu s poadavky na vstup d?t do zkladn koly
  • navozovat radostnou atmosfru p?i p?prav? oslav M
  • motivovat d?ti ke spoluprci s u?itelkou i jinmi d?tmi
  • uspokojovat pot?eby a p?n d?t p?i r?znch ?innostech
 2. Sebeobsluha a hygiena
  • samostatn? udrovat po?dek v nejblim okol, podlet se na p?prav? a klidu hra?ek, pom?cek
  • vytv?et u d?t zklady hygienickch nvyk? p?i myt rukou a obli?eje, u?it se utrat do ru?nku
  • vst d?ti k samostatnmu ?esn
  • vst d?ti ke sprvnmu pouvn zchodu, toaletnho papru, splachovacho za?zen
  • um?t pouvat kapesnk a vytv?et nvyk soustavn? ho nosit
  • um?t si vy?istit zuby
  • vst d?ti k sprvnmu postupu p?i oblkn a svlkn
  • um?t se obouvat a zouvat, zavzat tkani?ky
  • vst d?ti ke sprvnm nvyk?m p?i stolovn
  • sprvn? dret hrn?ek, lci, pouvat p?bor
  • um?t ukldat od?v, obuv a ostatn p?edm?ty osobn pot?eby na msto
  • vst d?ti k dodrovn ?istoty p?i jdle
 3. Pravidla bezpe?nosti
  • um?t sprvn? a bezpe?n? p?enet lehk p?edm?ty
  • vst d?ti k vytv?en sprvnho vztahu k p?i o zdrav sv i ostatnch
  • vst d?ti k tomu, aby nesahaly na nic nebezpe?nho, nejedly, co neznaj, nechodily nikam s cizmi lidmi
  • dodrovaly bezpe?nost na ulici
  • rozum?t tomu, e zp?sob ivota m vliv na lidsk zdrav
Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv