Mnoz rodi?e se myln? domnvaj, e pracovn npl? u?itelky mate?sk koly spo?v v tom, e d?ti ve kolce hld. Spousta nezasv?cench lid nem v?bec p?edstavu, co obn profese u?itelky M, asi tak, jako u?itelky nemohou mt p?esn obraz o povolnch ostatnch.

kolem nsledujcho ?lnku je: p?iblit, jak vypad b?n den u?itelky M a jej dal pracovn npl?.

Nen mon d?ti jen hldat, dochzelo by tak k nepln?n zkladnch pracovnch povinnost. Take hldn p?enechejme soukromm agenturm k tomu ?elu povolanm a podvejme se na to, co vechno d?ti b?hem pobytu ve kolce d?laj, tud na co se mus pan u?itelka p?ipravit.


Od 7:00 se d?ti schzej, zatm si hraj s hra?kami dle vlastn volby, posledn p?prava pom?cek, vyhledn v kabinetu, koprovn pracovnch list?, rychl prava t?dy pro plnovan ?innosti.

Postupn?, jak p?ichzej d?ti, sna se je pan u?itelka zapojovat do p?ipravench ?innost nebo si d?ti samy zvol hru, ?innost.

P?ijm b?n informace i mimo?dn poadavky rodi??, vy?izuje telefonty, upomn d?tem pitn reim, dodrovn hygienickch nvyk? po pouit WC, p?i kchnut, zakaln, vysmrkn. Smrk s d?tmi, kter tento nvyk bohuel jet? nemaj je jich mnoho. Zapisuje dochzku, p?padn? dopl?uje nov zznamy do dokumentace d?t. Sleduje pohyb d?t po t?d?, hern zaujatost, bezpe?nost, v?nuje se d?tem p?i ?innostech u stole?k?, ?e dotazy a konflikty.


Stv se b?n?, e d?ti p?ivd?j rodi?e do M i po 8:30 nvt?vy lka?e, pozdn odjezd rodi?e do zam?stnn, atd. Tm jsou naruovny provd?n ?innosti, kter takto probhaj p?iblin? do 8,30, kdy se v?tinou postupnm ukon?ovnm ?innost a klidem (abychom m?li dostatek volnho prostoru) p?echz k rannmu spole?nmu p?ivtn, popovdn a nsleduje cvi?en.


Plnovan nabzen ?innosti p?iblin? do 8:30: na koberci: stavby z kostek vech druh?, konstruktivn stavebnice, d?ev?n sklda?ky, veker nm?tov hry, voln cvi?en, atd.

D?ti si samy vytvo? skupinky, dle zjmu, a vyberou si ?innost u stole?k?: puzzle, spole?ensk hry (nutn dohled pan u?itelky dodrovn pravidel), samoz?ejmost je modelovn, kreslen a malovn ?mkoliv, vyst?ihovn, nalepovn, ve je sice stle p?i ruce, ale dola?uje se na p?n d?t, plnovan vtvarn ?innost vyaduje tm?? trval dohled a pomoc d?tem nebo alespo? radu, ve se odvj od v?ku d?t, jejich individulnch schopnost a nro?nosti kolu.

Pracuje obvykle jedna skupinka, kter ve pan u?itelka vysv?tl, n?kdy i n?kolikrt, dal skupince vysv?tluje znovu. Nabz klasick i netradi?n techniky.

Kontroluje sprvn nvyky p?i prci a pouvn sv??ench materil?, p?i dren n?ek a tuky (t?mto nvyk?m mal d?ti teprve u?, ony samy se u? rovn? pozorovnm a npodobou starch d?t). V?tinou maj d?ti z domova velmi mal zkuenosti, velkch pokrok? doshnout p?edevm v M.

D?ti tak pln koly v rmci p?pravy na koln dochzku (rozumov koly na procvi?en pam?ti, logiky, koly na procvi?ovn grafomotoriky, pracuj s pracovnmi listy, aj.). Pan u?itelka se stle sna sledovat vechny d?ti v rmci bezpe?nosti, jejich pohyb po t?d? i mimo ni - WC, umvrna.


8:30 9:00: nsleduje pravideln denn komunitn kruh p?ivtaj se ji vichni spole?n? a popovdaj si o vem, co d?ti pot?ebuj sd?lit a naopak, co jim pot?ebuje sd?lit pan u?itelka co d?ti ?ek b?hem dne, n?kdy i tdne, zad koly jednorzov, trvalej, prozrad, kdo slav narozeniny, svtek, atd. Oslavenc?m p?ichystaj malou kolkovou oslavu p?n od d?t, psni?ka a u je ?as na rann cvi?en. Podle situace d?ti zouvaj ba?korky. Po cvi?en zvldaj d?ti WC a hygienu, nvyky pan u?itelka kontroluje.


Od 9.00 sva?ina, je d?leitm okamikem dne, ?asto se stv, e rodi?e p?ivd d?ti do M bez sndan?, co je velk chyba!!!

Podle v?ku d?t probh organizace stolovn, pan u?itelka pomh se stolovnm, s p?idvnm jdla, pit, likviduje vznikl nehody, atd.

Po jdle navazuj dal vzd?lvac ?innosti s celou skupinou d?t ?i jednotlivmi skupinkami u stole?k? i na koberci. ?ten a poslech, prce s texty, encyklopedick ?innosti, u klavru a s kytarou zpvn dl jen pro radost, vyuit nstroj? hra na kapelu, rytmick hry, hry na udren rytmu, d?ti si osvojuj novou psni?ku, bsni?ku, pohybov? ji ztvr?uj, u? se dramatickou nebo pohybovou hru, pracuj s pracovnmi listy, atd.

D?ti pokra?uj v ?innostech zapo?atch d?ve, provozuj obdobn dal ?innosti op?t jako po rnu. Ve zakon?uje postupn klid. P?ed oput?nm t?dy zvldaj d?ti op?t WC a hygienu a jdeme se p?evlkat na pobyt venku.


10:00 11:00: p?ipomeneme si, jak se vhodn? oblknout.

Pomoc dosp?lho je p?im??en v?ku d?t, zdatn?j d?ti ocenme pochvalou, zkontrolujeme, doupravme. Pomalej d?ti v ns maj oporu, ale ne sluhy!!! Kone?n? se jde oblkat i pan u?itelka, hlavn? nezapomenout kl?e od zahradn chaloupky a WC (pokud se jde na zahradu) a paprov kapesn?ky.

P?i cestovn mimo zahradu sleduje pan u?itelka, aby d?ti drely tvar, nechodily p?li blzko obrubnku u silnice, nro?n je bezpe?nost p?edevm u runch silnic. U?itelka sm jt sama na prochzku s maximln? 20 d?tmi!!!.

Je nutn, bt neustle ve st?ehu a pln soust?ed?nosti, rychle reagovat a p?edvdat situace. Jednomu dt?ti zavazuje botu a p?itom se mus dvat, co d?laj ostatn d?ti v zstupu, n?kter vzdlen i n?kolik metr?. Cestou si ?asto na p?n d?t zahrajeme hry na palou?ku a vhodnch odlehlch mstech. Vyuijeme volnosti prostoru nutnost je prostor vizuln? zkontrolovat a projt, odstranit a upozornit d?ti na nebezpe?n p?edm?ty - p?ipomnn a vysv?tlovn, e po cest? nesbrme dn odpadky a podez?el p?edm?ty, nikdy nedvme nic do pusy je na dennm po?dku.

P?ed p?echzenm vozovky pan u?itelka d?ti upozor?uje na zklidn?n p?ed p?echodem a reagovn na jej pokyny. Zhodnot a odsouhlas p?echzen na druhou stranu, prvn dvojice d?t dostv pokyn, kde na druh stran? zastavit, aby to nebylo ani moc daleko ani moc blzko. Na prvn dvojici mus bt p?itom velmi dobr spoleh. Pokud takto cestuje, protoe ob?as mus d?ti vyrazit do reality, tm?? vdy se pak jet? zastav s d?tmi na zahrad? je to oza klidu a bezpe?.


11:00 12:15: p?evlkn z pobytu venku je tak pracovn? nro?n, srovnat a uklidit si ve na sv msto nebo sprvn msto mokr nebo pinav v?ci a boty rozloit. Po p?evlknut jdou d?ti op?t na WC a hygienu, pan u?itelka kontroluje a odhaluje podvodnky ?istoty, kte? se sklopenma o?ima odchzej napravit sv?j h?ch!!! Nsleduje ob?d.

U jdla dbaj dosp?lci na sprvn nvyky, dren lce, slun chovn. Mal d?ti dokrmujeme, likvidujeme vznikl nehody polit, rozlit, zdravotn obte u jdla, apod., mezitm do sebe rychle nahzme polvku i druh jdlo, kolikrt nemme ?as vnmat, co jme a u se p?edvaj poob??ci rodi??m a ostatn d?ti se koriguj, ne - li i posledn loudov dojed.


12:15 14:00: u malch d?t pomh pan u?itelka s p?evlknm do pymek, ukldnm na lehtko.

Vichni poslouchaj poledn pohdku, stle se p?edvaj d?ti rodi??m, p?edvn d?leitch informac o dt?ti a rovn? jejich p?ijmn a zaznamenn pro kolegyn?. Pan u?itelka z dopoledn sm?ny odchz v?tinou od d?t p?echz si p?ipravovat pom?cky a materil pro ?innosti na dal den, uvede svou t?du do po?dku, sklid pom?cky a materily pouvan b?hem dne, obm?n nap?. nst?nky novmi vtvory d?t, rozt?d vkresy d?t, zape do t?dnice, d nov informace na nst?nku. 

Zatmco mal d?ti odpo?vaj, pan u?itelka odpoledn sluby si krom? kvy uv rumu kolem neodpo?vajcch d?t, u kterch koriguje jejich ?innosti v maximlnm poklidu vzhledem k d?tem, kter sp. Neopout d?ti p?i spnku.

Vyml program pro d?ti na dal den, tden, proml materily a pom?cky, hled nm?ty, obkresluje, vyst?ihuje pro mal d?ti, p?ipravuje netradi?n materily, dod?lv resty. Vstvn, p?evlkn d?t, WC a hygiena po spnku. Pan u?itelka pomh d?tem s oblknm, s klidem l?kovin, hol?i?ky cht?j na?esat, upravme se a jdeme na sva?inu odpoledn sva?ina je bez vhrady stejn jako dopoledn a probh individuln? v rozmez 14:00 14:30.


14:30 15:00: hry dle volby d?t, dle zjmu pracovn, vtvarn, pohybov nebo didaktick ?innosti.

D?ti postupn? odchzej dom?. Pokud d?ti z?stvaj dle, pan u?itelka je p?evede do vedlej t?dy Sk?tk?, kter se nachz v Z a m provoz a do 16:00 hodin. U?itelky si p?edaj pot?ebn informace o d?tech, kon?c u?itelka zkontroluje upravenost t?dy, douklid pom?cky, zkontroluje a zabezpe? budovu a arel.


Pro mnoh pan u?itelky pracovn den odchodem d?t nekon?, n?kter ?innosti dokon?uj jet? doma nebo mimo M: ?astn se akc v rmci dalho vzd?lvn, studuj pot?ebn publikace k p?prav? na vchovnou prci, pro?taj odbornou literaturu, vyrb?j vzdobu kolky a aplikuj ji, pe?uj o kabinety, knihovny, proml dal akce kolky (zvltn p?leitosti, viz Pln aktivit na koln rok), pln koly zadan ?editelkou, atd.


Stv se, e krom? pedagogick prce se pan u?itelky v mimo?dnch situacch tak rekvalifikuj: nap?. na pan uklze?ky - pomhaj p?i klidu po malovn, po r?znch mench ?i v?tch stavebnch pravch, rekonstrukcch v M, atd.

P?i akcch M se stvaj zdravotnkem, ?ednkem, technikem, manaerem.

P?edpokld se, e pan u?itelka je p?i vech svch profesch stle vybavena notnou dvkou trp?livosti, psychick vyrovnanosti, empatie, tolerance, asertivity. Automaticky se o?ekv, e je zodpov?dn, spravedliv, komunikativn, d?sledn.


JE TO STLE JET? POVOLN??? NEBO JE TO POSLN???

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv